خط مشی HSE شرکت فروآلیاژ آسا آذرین به شرح زیر می باشد:

ما حفاظت از محیط زیست و رعایت اصول ایمنی و بهداشت شلی را به صورت اجرای یک نظام یکپارچه دیده و خود را متعهد به اجرا، گسترش و اشاعه الزامات این نظام در محدوده کاری خود می دانیم.

بدین منظور اصول زیر را در تمامی مراحل کاری مد نظر قرار می دهیم.

  • تلاش در جهت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان، پیمانکاران جزء و طرف های ذینفع و همچنین حفاظت از محیط زیست در محدوده فعالیت کارخانه
  • مشاوره، راهنمایی و تامین کنترل کافی برای ریسک های بهداشتی و ایمنی غیر قابل پذیرش و جنبه های محیط زیستی بارز ناشی از فعالیت
  • مشاوره، راهنمایی و آموزش کارکنان جهت افزایش آگاهی ایشان درباره موضوعاتی که برسلامت و ایمنی آنها تاثیر داشته و یا بر محیط زیست اثر مخرب دارد.
  • اطمینان از اینکه تمام کارکنان صلاحیت انجام امور محوله را داشته و آموزش های لازم را دیده اند.
  • نظارت بر پیمانکاران جزء از زمان انتخاب تا انتهای فعالیت ایشان در کارخانه در جهت رعایت امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست