تاریخچه

این مجموعه در 25 مردادماه 1397 تاسیس گردید و با استعانت از الطاف الهی در اسفندماه سال 1400 به تولید آزمایشی رسید و در آغاز سال 1401 تولید رسمی خود را در زمینه فروسیلیس و انواع آن: فروسیلیس 3-0 میلیمتر، فروسیلیس 10-3 میلیمتر و فروسیلیس 60-10 میلیمتر و میکروسیلیکا و ...آغاز نمود.

روند ساخت خط تولید کارخانه کاری طاقت فرسا و پرمشقت بوده که با زحمات فراوان پرسنل و پیگیری های شبانه روزی متخصصین این مرز و بوم و همکاری های ادارات دولتی و سازمان ها میسر گردید تا گامی در جهت اشتغال زایی این کشور برداشته شود.